Posiadamy 17571 ogłoszeń w naszym serwisie.

Regulamin

Regulamin Serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych DiLER.pl
wersja nr 1, obowiązuje od dnia 21 czerwca 2016r.


§1 definicje

1. Usługodawca - DiLER LC prowadzący portal DiLER.pl prowadzący działalność pod firmą: DiLER LC (Ltd Company), z siedzibą w 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA, wpisany do właściwegorejestru stanowego, posiada nadane Original ID: 2017-000742530, świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. Usługodawca udostępnia nr telefonu +48 88 55 888 55 (czynny codziennie w godzinach 7-23) do Biura Obsługi Klienta oraz skrzynkę poczty elektronicznej pod adresem: biuro@DiLER.pl.pl w celach kontaktowych.

2. Użytkownik - Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych (w szczególności dealerów samochodowych). Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

3. Konto Użytkownika („MOJE KONTO”) - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnymi: nazwą użytkownika, adresem e-mail i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z Oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Użytkownika ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta Użytkownika. Konto Użytkownika jest bezpłatne. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Użytkownika wraz z przesłanymi Danymi, w tym danymi osobowymi.

4. Dane – treści, które Użytkownik przesyła do lub umieszcza w Serwisie, np. w Ogłoszeniu lub Zleceniu. Dane to również dane osobowe.

5. Oferta Serwisu - obejmuje przede wszystkim usługi: zamieszczania i udostępniania ogłoszeń motoryzacyjnych przez Użytkowników online w Serwisie poprzez przycisk „DODAJ OGŁOSZENIE” oraz katalog firm z branży motoryzacyjnej. Do przesłania ogłoszenia lub dodania wpisu do katalogu firm konieczna jest rejestracja w Serwisie. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

6. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające zamieszczenie Danych. Wymagania techniczne odnośnie treści są następujące: Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym

7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z Oferty Serwisu. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem umowy jest język polski. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Zamawiając usługi z Oferty Serwisu, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w chwili dokonania poprawnej rejestracji w Serwisie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia prawidłowego zamówienia na usługi z Oferty Serwisu. Umowę o korzystanie z Usług Serwisu można rozwiązać:

a) za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika,
b) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
c) Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług dodatkowych Serwisu lub istotnych zmian Regulaminu,
d) w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownika i wszczęcia postępowania odszkodowawczego.

8. System informatyczny Serwisu - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
 

§2 postanowienia podstawowe

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja oraz przestrzeganie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu.

2. Regulamin, sporządzony na podstawie Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych aktów prawnych, wymienionych poniżej określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych DiLER.pl Regulamin dostępny jest online: http://DiLER.pl/strona/regulamin

3. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn.zm.). Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej http://DiLER.pl/

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

6. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na stronie internetowej Serwisu są należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.
 

§3 rejestracja, odpłatność

1. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Oferta Serwisu zawiera także usługi odpłatne, w szczególności: „dodanie ogłoszenia online na 14 dni lub 28 dni”, „usługi pakietowe dla dealerów samochodowych”, „wpis do katalogu firm standardowy i premium”. Aktualny cennik wyrażony w polskich złotych jako ceny brutto i zestawienie usług odpłatnych z Oferty Serwisu znajduje się na stronie internetowej: http://DiLER.pl/strona/cennik

2. Złożenie zamówienia na usługi z Oferty Serwisu wymaga bezpłatnej rejestracji w Systemie Serwisu za pośrednictwem formularza lub przy dodawaniu ogłoszenia. Rejestracja może odbywać się również za pośrednictwem Serwisu społecznościowego Facebook, prowadzonego przez Facebook, Inc. Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto Użytkownika, podając swoją nazwę użytkownika, adres e-mail, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu, odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania newsletter'a. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. Zamówienia składać można online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3. Użytkownik po utworzeniu Konta Użytkownika ma możliwość zamieszczenia Ogłoszenia, zarządzania nimi, dokonania wpisu do katalogu firm, wykupienia innych usług odpłatnych .

4. Odpłatność za usługi płatne - system sprzedaży Serwisu jest obsługiwany przez systemy płatności: „Krajowy Integrator Płatności S.A. - tpay.com”, regulaminy:https://tpay.com/regulaminy

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz.

6. Usługodawca uznaje rejestrację i zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane formularzem online informacje. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, anuluje rejestrację lub zamówienie.

7. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu lub celu marketingowym. Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności Serwisu.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną celem weryfikacji podanych informacji lub Danych, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie błędu lub nieścisłości.
 

§4 informacja o prawie do odstąpienia

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy lub o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy lub skorzystaniem z Oferty Serwisu.
 

§5 reklamacje

1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących usług i działania Serwisu.

2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem internetowym biuro@DiLER.pl Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko oraz adres reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego.

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.
 

§6 zakres odpowiedzialności

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności:

a) za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu,
b) za treść Danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu,
c) za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników,
d) za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji lub oprogramowania komputera. Usługodawca informuje, iż System Serwisu wymaga aktualnej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox.

2. Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających Ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikiem a osobą trzecią.

3. W ramach funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania Ogłoszeń i Danych Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania Ogłoszeń i Danych przesyłanych przez Użytkowników w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań oraz ich usuwania – w razie niezgodności z Regulaminem.

5. Serwis nie ma obowiązku wysyłania Użytkownikowi odnośników do Ogłoszeń i Danych publikowanych w Serwisie. Zarządzanie odbywa się poprzez Konto Użytkownika.

6. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.
 

§7 postanowienia dodatkowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter'a do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych.

2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.

3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.

5. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie oraz oszukańczych. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

6. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

7. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 5 i pkt 6.

8. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

9. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.

10. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Danych - Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7dni o: posiadaniu praw autorskich majątkowych lub do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

11. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

12. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie na stronach Serwisu.

13. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania dalszych licencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

16. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2016r.

Informacja o plikach cookie: Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: +48 888 30 50 70
InfoLINIA codziennie od 7:00 do 23:00