Posiadamy 15993 ogłoszenia w naszym serwisie.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU DiLER.pl
(zamieszczona http://DiLER.pl/strona/polityka-prywatnosci)


Administrator Danych Osobowych (Usługodawca) to: DiLER.pl prowadzący działalność pod firmą: DiLER.pl, z siedzibą. ul. Za 0, 00-000 Poznań, woj. wielkopolskie, wpisany do KRS/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON , NIP .

Mając pełną świadomość zaufania, jakim Użytkownicy obdarzają Serwis DiLER.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę ich prywatności oraz realizując postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204 z późn.zm.), postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

Polityka prywatności Serwisu stanowi świadectwo realizacji przez Administratora Danych Osobowych obowiązku ochrony prywatności oraz zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach Serwisu, także ich danych osobowych. Polityka prywatności zawiera nadto zapisy dotyczące wykorzystania plików cookies w Systemie Serwisu. Treść Polityki Prywatności Serwisu prowadzonego pod adresem internetowym www.DiLER.pl należy rozpatrywać łącznie i uzupełniająco z aktualną treścią Regulaminu Serwisu.

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych dobrowolnych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych.

Zapewniamy Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu Serwisu jest świadome i dobrowolne. Na potrzeby Serwisu przetwarzane są następujące dane osobowe (w celach: świadczenia usług, realizacji transakcji oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną) : imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nr NIP, nr telefonu, adres e-mail wraz z adresem IP.

Deklarujemy:

  • zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  • zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby;
  • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Dane gromadzone na potrzeby Serwisu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Przesyłanie danych w systemie informatycznym Serwisu jest szyfrowane protokołem SSL. Realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  • zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabezpieczamy dane przed ich zaborem przez osobę nieuprawnioną,
  • zabezpieczamy dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
  • zabezpieczamy dane przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zbiory danych osobowych zgromadzone na potrzeby Serwisu zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie wdrożyliśmy wewnętrzne regulacje ustanawiające najwyższe normy przewidziane dla ochrony danych osobowych, tj. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Politykę bezpieczeństwa.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie, współpracujemy z organami ścigania, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

System Serwisu wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych. Logując się do Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Serwisu, ale może spowodować zmniejszenie funkcjonalności Serwisu. Całkowita blokada plików „cookies" jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania „cookies" od konkretnych dostawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików „cookies" z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo za pomocą używanej przeglądarki internetowej. System Serwisu używa technologii cookies w następujących zastosowaniach: zapamiętywanie haseł i indywidualnych ustawień Serwisu, przechowywania identyfikatora sesji, jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc. Z Polityką prywatności Google, Inc. można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.

Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. inne serwisy lub portale społecznościowe (Facebook, prowadzony przez Facebook, Inc.). Jeżeli link zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Serwisy zewnętrzne posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ System sprzedaży Serwisu jest obsługiwany przez systemy płatności: „Krajowy Integrator Płatności S.A. - tpay.com”, zasady ochrony prywatności i regulaminy: https://tpay.com/regulaminy oraz https://secure.transferuj.pl/partner/pliki/cookies-policy-PL.pdf

Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu i jego partnerów. Będziemy kontaktować się z Użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie. Partnerzy marketingowi Serwisu mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam. System Serwisu nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody Użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści Polityki Prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, będą one ogłoszone na stronie internetowej: http://DiLER.pl/strona/polityka-prywatnosci/ aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian. Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego w sprawach ochrony prywatności drogą elektroniczną poprzez: biuro@DiLER.pl

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: +48 888 30 50 70
InfoLINIA codziennie od 7:00 do 23:00